Our Generation's story is made up of a bajillion individual ones.

เรื่องราวของ Our Generation สร้างขึ้นจากล้านเรื่องเล่าของแต่ละคน

They're written in our diaries, on our faces, in our dreams and sometimes in a book. Poke around the bookshelf and discover some stories that just might be a lot like your own.

พวกเธอขีดเขียนไดอารี่จากความทรงจำอันชัดเจน จากความฝัน และบางครั้งก็บันทึกเรื่องราวจากหนังสือที่อ่าน เข้ามาค้นหาเรื่อวราวในชั้นหนังสือนี้สิ บางทีอาจจะค้นพบเรื่องราวที่เหมือนกับชีวิตจริงของคุณก็ได้